Készült: 2010. április 16. péntek

Az idei évtől szigorúbban szabályozzák az autók adásvételést is. A szabályok megismerésére fél évet adott a kormány. Ezt követően ki-ki magára vesseb, ha nem tud előírásszerűen szerződni.


Kevesen tudják, hogy a polgári jogi szabályok eddig nem követelték meg a gépjárművek tulajdonjogának megszerzéséhez az írásbeliséget, magyarul azt, hogy arról írás is szülessen. Ez akkor is így volt, ha főszabályként jellemzően mégis a felek által kötött szerződés papírra vetett formája kellett ahhoz, hogy az országos központi nyilvántartásba az új tulajdonost bejegyezzék. 2010. január 1-től viszont törvény mondja ki, hogy a gépjárművek átruházásának érvényességéhez írásbeli szerződést kell kötniük a feleknek. Ennek kötelező tartalmi elemeit a 304/2009. (XI. 22.) kormányrendeletet állapítja meg. Ha a tartalmi elemek nem stimmelnek, a szerződő feleknek kellemetlen meglepetésben lehet részük.

Forma és tartalom

Ahhoz, hogy teljes bizonyító erejűnek lehessen tekinteni egy magánokiratot, az alábbi formai követelmények közül valamelyiknek fenn kell állnia:

 • 1. a szerződést a felek saját kezűleg kell, hogy aláírják;
 • 2. a szerződő felek aláírását tanúk, bíróság vagy közjegyző hitelesíti;
 • 3. amennyiben valamelyik szerződő fél gazdálkodó szervezet, a cégjegyzésre vonatkozó szabályok szerint írjon alá,
 • 4. ha a szerződést ügyvéd vagy jogtanácsos készítette, azt szabályszerűen kell ellenjegyezni;
 • 5. ha a felek elektronikus szerződést (okiratot) készítettek, akkor azt minősített elektronikus aláírással kell ellátniuk.

A szerződésnek a következő kötelező tartalmi elemek mindegyikével bírnia kell:

 • 1. A jogügylet ingyenes-e vagy visszterhes? Nem kötelező a vételár szerepeltetése, de utalni kell arra, hogy a járművet ajándékozással szerezte-e meg az új tulajdonos vagy ellenszolgáltatásért. Ellenszolgáltatás nemcsak pénz lehet.
 • 2. Mi a jármű rendszáma, alvázszáma és gyártmánya? Ezeket az adatokat a jármű forgalmi engedélyéből kell kiírni.
 • 3. A felek személyazonosító adatai, a személyazonosságát igazoló okmány sorszáma, jogi személy megnevezése, képviselőjének adatai, székhelye (telephelye), cégjegyzékszáma.
 • 4. Forgalmi engedély és törzskönyv sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja.
 • 5. Mikor kerül a jármű a vevő birtokába?
 • 6. Mikor lép hatályba a jogügylet? Ez függhet például a vételár teljes kifizetésétől, vagy az érvényes műszaki engedély megszerzésének időpontjától.
 • 7. Felek nyilatkozata arról, hogy mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét az okmányirodánál. Az eladó 5, a vevő a tulajdonjog-változást követő 15 munkanapon belül.
 • 8. Felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a nyilvántartásba vételhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának jogkövetkezményeit. Ilyen jogkövetkezmény lehet, hogy az okmányiroda kivonja a forgalomból a járművet, vagy az illetékhivatal mulasztási bírsággal emelt vagyonszerzési illetéket szab ki a tulajdonosra.

A változás jelzése

A jármű tulajdonjogában bekövetkezett ? a változástól számított 5 munkanapon belül ? az eladó a szerződés okmányirodához történő személyes benyújtásával teljesíti, vagy postán, interneten küldi meg. Interneten azonban csakis akkor lehet érvényesen teljesíteni a bejelentést, ha a szerződést is elektronikus dokumentumba foglalták a felek!

Az okmányirodán csak a bejelentés tényét és időpontját jegyzi be, magát az adatváltozást nem. Arra majd csak a vevő bejelentése alapján kerül sor!

Amennyiben a bejelentett jármű terhére forgalmazási korlátozást jegyeztek be a nyilvántartásba, akkor az okmányiroda a bejelentés tényének bejegyzését elutasítja.

A jármű új tulajdonosa 15 napon belül köteles bejelenteni a hatóságnál a jármű tulajdonjogának változását. Ekkor az okmányiroda már tud a változásról, de az adatok átvezetése a központi nyilvántartásba csak a vevő eladóval azonos tartalmú bejelentése alapján ejthető meg. Ha a vevő a kötelezettségét késedelmesen teljesíti, akkor az okmányiroda ugyan kiadja a törzskönyvet, de a szabályszegésről értesíti a rendőrséget, ami akár 30 ezer forint szabálysértési bírsággal is sújthatja a bejelentőt. Az okmányiroda ezen túl értesíti a mulasztási bírság kiszabása érdekében az állami adóhatóságot is.

Ha az új tulajdonos a bejelentési kötelezettségének egyáltalán nem tesz eleget, akkor a járművet kivonják a forgalomból.

Üzembentartói jog változása

Egy gépjármű üzembentartói jogát is el lehet adni. Ennek birtokában csak használni lehet a járművet, másnak eladni nem lehet. Az üzembentartói jogok változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei nagyjából megegyeznek az előbbiekkel, csak egy kicsivel több adatra van szükség.

 • 1. A forgalmi engedély sorszáma. Az okmány átadási időpontja (új üzembentartónak).
 • 2. Mikor került a jármű az új üzembentartó birtokába?
 • 3. Mikor lépett hatályba a jogügylet?
 • 4. A jármű tulajdonosának nyilatkozata, hogy bejelentési kötelezettségének a jogügylet hatálybalépését követő 15 napon belül az okmányirodánál eleget tesz.
 • 5. A felek nyilatkozata, hogy ismerik a nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának jogkövetkezményeit.

Az elmúlt évtől kezdve már az üzembentartónak is fizetnie kell vagyonszerzési illetéket az üzembentartói jog megszerzése után, és az üzembentartói jog központi nyilvántartásba vételének az is feltétele, hogy ennek megtörténtét igazolják a felek. Az üzembentartói jog változását a tulajdonosnak kell bejelentenie, és egyben igazolnia azt is, hogy az üzembentartó megfizette- e a vagyonszerzési illetéket.

Szankciók július elsejétől

Ha a magánokirat nem felel meg a tartalmi követelményeknek, akkor az okmányiroda a nyilvántartásba történő bejegyzést elutasítja, egyben felszólítja az ügyfelet (határidőt szabva) az előírásszerű okirat benyújtására. Mivel a hiánypótlási kötelezettséget teljes bizonyító erejű magánokirati formához köti a jogalkotó, ezért a szerződésnek nemcsak tartalmilag, de formai szempontokból is meg kell felelnie a fentiekben leírtaknak.

A kormány fél év haladékot adott arra, hogy mindenki megismerje az elvárásokat. Ezt követően nagyon oda kell figyelnünk a bejegyzésre, mert a parkolótársaságok, a rendőrhatóságok, a szabálysértési hatóságok, adóhatóságok, végrehajtók mind a központi nyilvántartás alapján dolgoznak! A jármű eladójának alapvető érdeke, hogya bejegyzéssel mentesüljön korábbi kötelezettségei, felelőssége alól.

Vida Mária

Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!
Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!