Készült: 2011. március 24. csütörtök

A közelmúltban meghirdetett ÚMVP pályázati ütemterv első nyíló pályázatait mutatjuk most be. Következő számunkban az értéknövelő beruházások támogatása kerül sorra.
Mikrovállalkozások

 


Megnyitás dátuma: 2011. 05. 01.

 

Zárás dátuma: 2011. 05. 31.

 

A 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet szerint erre a kiírásra csak az induló – egy éven belül a tevékenységüket megkezdő – vállalkozások pályázhatnak, akik hátrányos helyzetű térségben innovatív, munkahely-teremető vagy -megtartó beruházásra készülnek, és beruházásaik nem közvetlenül a mezőgazdasági termelést szolgálják. Fontos, hogy a vállalkozás árbevételének kevesebb mint fele származhat mezőgazdasági tevékenyégből!

 

Támogatott viszont például a mezőgazdasági termények raktározása, a mezőgazdasági gépkölcsönzés, a halgazdálkodás, az erdészet, a szálláshely-szolgáltatás. Lehet a kapott pénzből építkezni, utat építeni, gépeket beszerezni, de ezeknek nem szabad a mezőgazdasági termelést szolgálniuk. Mivel a kiírás az innovációra és munkahelyteremtésre fókuszál, érdemes a pályázat megírásakor e szempontok megvalósulását fokozottan hangsúlyozni!

 

Elszámolható kiadások

 

Az elszámolható költségek között a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez kapcsolódó építési munka, új épület kialakítása; kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés; minőségbiztosítási rendszer bevezetése szerepel.

 

A kiadások mértéke nem haladhatja meg a Gépkatalógusban szereplő gépek, berendezések referenciaárait, illetve az Építési normagyűjtemény referenciaárait. Ha egy berendezés nem található meg a Gépkatalógusban, két, egymástól független ajánlatot kell bekérni. Ha az eszközt csak egy valaki gyártja az országban, és nem lehetséges ellenárajánlat beszerzése, akkor nyilatkozatot kellett erről csatolni.

 

A beruházás csak egy LEADER HACS (helyi akciócsoport) vagy HVK (helyi vidékfejlesztési közösség) tervezési területén valósulhat meg, és az igényelhető legmagasabb támogatási összeget is ehhez az „illetékes” HACS-területhez kötik (lásd 5. számú melléklet). A kérelmek elsődleges bírálatát szintén az illetékes HACS végzi el, majd a rangsorolt kérelmek ügyében (a rendelkezésre álló keret alapján) az MVH hozza meg a támogatási határozatot.

 

A támogatás mértéke:

 

a) hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás 65%-a;

 

b) egyéb területen az összes elszámolható kiadás 60%-a.

 

Az igényelt támogatási összegnek minimum 1200 eurónyi forintnak (bő 327 ezer forint) kell lennie. Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés esetén (lásd a rendelet 2. számú mellékletét) legfeljebb 40 ezer eurónyi forint (csaknem 11 millió forint) igényelhető. Minőségbiztosítási rendszer bevezetése esetén ennek a fele kérhető támogatásként.

 

A támogatás de minimis támogatásnak minősül, tehát három egymást követő évben az ilyen jogcímen kapott támogatások összege nem lépheti túl a 200 ezer eurót (mintegy 54,6 millió forint). Ha a támogatás összege az 5 millió forintot nem haladja meg, akkor a kérelemhez csak pénzügyi tervet kell csatolni, efölötti összeg esetén pénzügyi és üzleti tervet is kérnek.

 

A beruházás üzemben tartási kötelezettsége szokás szerint az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart. Ha a kérelmező harmadával kevesebb bevételre tesz szert, mint amit a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt, akkor a támogatás egy részét vissza kell fizetnie, csakúgy, mint amikor a vállalt foglalkoztatotti létszám nem teljesül.

 

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

 

Megnyitás dátuma: 2011. 05. 01.

 

Zárás dátuma: 2011. 05. 31.

 

A 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet szerint a kiírás célja a fenntartható falusi, agro- és ökoturisztikai szolgáltatások, szálláshelyek fejlesztése, illetve a munkahelyteremtés. A támogatás keretében elszámolható minden olyan építés, fejlesztés, ami ezt a célt szolgálja.

 

Erre a kiírásra is igaz, hogy de minimis támogatást nyújt, és a fejlesztésnek egy LEADER HACS vagy HVK területén kell megvalósulnia. Nem muszáj viszont hátrányos helyzetű térségben lennie a beruházásnak, de ekkor kicsivel kevesebb támogatásra számíthatunk. Ha a kérelmező mezőgazdaságból származó árbevétele az 50 százalékot meghaladja, akkor a fejlesztést kizárólag gazdaságon kívül jelenleg is végzett tevékenysége keretében valósíthatja meg, kivételt képez a borturizmus.

 

A rendelet fejlesztési célonként pontosan előírja, hogy a végrehajtott beruházásnak milyen követelményeknek kell megfelelnie. Például a falusi turizmushoz kapcsolódó magánszálláshelyek fejlesztése esetén a kialakított legalább hat új férőhelynek legalább négy napraforgós minősítésűnek kell lennie, és a saját használatú lakrésztől el kell különülnie.

 

Fontos, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) részét képező jogcímek esetében a projektek kiválasztása a LEADER HACS-ok feladata. A HACS (vagy HVK) által kiállított pontozási jegyzőkönyv a kérelem nem hiánypótoltatható, kötelező mellékletét képezi!

 

Több cél is támogatható

 

A támogatás mértéke:

 

a) természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás esetén, egyben hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás 65%-a, egyéb területen 60%-a;

 

b) önkormányzatok, egyházak és nonprofit szervezet esetén, ha a beruházás közhasznú tevékenységének ellátásához köthető, az összes elszámolható kiadás 100%-a; ha csak hátrányos helyzetű területen valósul meg, akkor 65%-a; amennyiben egyik kitétel sem igaz, 60%-a.

 

Fontos, hogy a kérelemben egyszerre több támogatási célterületet is meg lehet jelölni, és a fejlesztés több különböző helyrajzi számú ingatlanon is megvalósítható. Viszont, ha ezekre a fejlesztésekre eltérő támogatási intenzitásokat állapítanak meg, akkor mindegyikre a legalacsonyabb intenzitást fogják figyelembe venni!

 

Ügyeljünk rá, hogy 5 millió forint igényelt összeg fölött már nemcsak pénzügyi, hanem üzleti tervet is kérnek, illetve az önkormányza-toknak, nonprofit szervezeteknek működtetési és fenntarthatósági tervet is készíteniük kell.

 

Az üzemeltetési kötelezettség ebben az esetben is öt év. A célok meg nem valósulását itt is büntetik.

 

Mi micsoda?

Mikrovállalkozás: kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozás

Induló vállalkozás: a 23/2007-es FVM rendelet szerint az a gazdasági társaság (egyéni vállalkozó, őstermelő), amelyiket a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül jegyeztek be, illetve adtak ki számára működési igazolványt.

Hátrányos helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetű kistérségek, valamint a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések.

De minimis támogatás: a támogatás összege az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek esetén ügyfelenként három egymást követő pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Fridrich István, baranyai gazda is a vendéglátásra rendezkedett be

Mi micsoda?

Alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltatás: a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről szóló 136/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet szerinti tevékenység;

Ökoturizmus: a természeti értékek, természeti területek megismerésére irányuló turizmus.

Magánszálláshely: a 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet szerint hatósági nyilvántartásba vett falusi szálláshely.

Falusi turizmus: falusias térségben történő vendégfogadás, szállás-, étkezés- és programszolgáltatás, amely keretében a látogató megismerkedik a falu jellegzetes életformájával, hagyományaival.

Agroturizmus: a mezőgazdaság területéhez kapcsolódó falusi turizmus.

Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!
Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!