Készült: 2011. május 26. csütörtök

A közelmúltban kétféle erdősítési kiírás is megjelent. Az egyik keretében 15–20 évre le kell mondanunk a gazdálkodásra kevésbé alkalmas területeinkről, viszont a fatelepítésre, az ápolásra és a kieső jövedelem pótlására is kapunk pénzt. A másik támogatás egyszeri, és csak azt várja el, hogy öt éven keresztül fenntartsuk azt a fás ültetvényt, amelyre az összeget igényeltük.


 

Erdősítés

 

A támogatás célja a mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas területek erdőgazdasági művelés alá vonása. A vissza nem térítendő támogatást az alábbi célokra lehetett igénybe venni:

 

 • Erdőtelepítés és kiegészítő intézkedések létesítése (mezőgazdasági művelésű területek erdősítése és a létesítéssel együtt járó munkák); 
 • A telepítés ápolása és pótlása;
 • Jövedelempótló támogatás az erdősített területek után (fafajtól függően) legfeljebb 20 évig.

 

Támogatni csak az erdészeti tájba illeszkedő célállomány telepítését lehet. A fajok listáját az FVM-rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Nem igényelhető támogatás például

 

 • karácsonyfatelepre;
 • 15 évnél rövidebb vágáskorú faállományra;
 • fás szárú energiaültetvényekre;
 • zöld juhar, bálványfa, amerikai kőris, kései meggy, gyalogakác fajokra.
Ápolási és jövedelempótló támogatást csak a föld tulajdonosa, bérlője vagy haszonélvezője kaphat. Támogatásra nem jogosult az állami tulajdonban lévő gazdasági társaság vagy költségvetési intézmény. Állami területek egyéb bérlője 20 éves bérleti szerződéssel valamennyi támogatási formára jogosult. Kiemelt jövedelempótló támogatásra kizárólag az a mezőgazdasági tevékenységet végző természetes vagy jogi személy jogosult, aki a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában munkaidejének legalább felét mezőgazdasági tevékenységre fordítja, és jövedelmének legalább negyede mezőgazdasági tevékenységből származik.

 

A támogatás egyéb feltételei:

A terület MePAR-ban támogatható mezőgazdasági terület, és legalább a támogatási kérelem benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő évben mezőgazdasági művelés alatt állt.

 • A pályázónak rendelkeznie kell az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtelepítési engedéllyel.
 • A pályázó köteles az első kivitelt a jóváhagyott erdősítési technológia betartásával végezni, beleértve az ápolások és a pótlások elvégzését is.
 • A legkisebb támogatható területnagyság a koronavetülettel együtt 1 hektár, kivéve, ha már meglévő erdőterülethez csatlakozik, ekkor 0,3 hektár.
 • Az ügyfél köteles az erdőtelepítési első kivitelt legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második év május 15-ig megvalósítani.

 

A támogatás mértéke:
 • telepítési támogatás 224 561–741 426 Ft/ha
 • ápolási támogatás 33 604–123 482 Ft/ha/év
 • jövedelempótló támogatás 3696–75 183 Ft/ha/év

 

A támogatási kérelmet az erdőrészlet fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságára postai úton kell benyújtani, egy példányban május 1. és június 30. között. A kérelem nyomtatványai beszerezhetőek az erdészeti igazgatóságokon, az MVH megyei kirendeltségein, valamint letölthetőek a www.mvh.gov.hu weboldalról, a Közlemények menüpontból.

 

Az elbírálás pontozási rendszer szerint, rangsor alapján zajlik. Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van lehetőség. Az erdészeti igazgatóságok a támogatási kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzik, szükség esetén helyszíni szemlét végeznek.

 

Agrár-erdészeti rendszer

 

Az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához egyszeri, területalapú, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.

 

A támogatás mértéke:

gyep- és fatelepítés együttes kivitelezése 1050 euró/hektárnak megfelelő forintösszeg (≈280 ezer forint)

meglévő gyep esetén kizárólag fatelepítésre 740 euró/hektárnak megfelelő forintösszeg (≈197 ezer forint).

 

A támogatási kérelem szintén május 1. és június 30. között nyújtható be az illetékes erdészeti igazgatósághoz, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon. Az elbírálás ezúttal is pontrendszer alapján történik, a pontozási táblát a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

 

A kifizetési kérelmet a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül, az egységes kérelem részeként május 15-ig kell benyújtani. Ilyen kérelem kizárólag a teljes mezőgazdasági parcella területen megvalósult kivitelezést követően nyújtható be.

 

A támogatás feltétele:

legkésőbb a telepítés megkezdésétől kezdődően – a kötelezettség-vállalási időszak teljes időtartamára – rendelkezni kell földhasználati joggal a támogatható területre,

 • a fenntartási kötelezettség a kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 évig tart,
 • a támogatási kérelemmel együtt be kell nyújtani az erdész mérnök által készített fásítási tervet,
 • Natura 2000 terület esetében rendelkezni kell az illetékes természetvédelmi hatóság támogató nyilatkozatával,
 • a földterület a MePAR-ban támogathatónak minősített, mérete eléri az 1 hektárt, az intézkedésbe bevont mezőgazdasági parcella területe pedig a 0,3 hektárt,
 • a pályázó a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem kezdheti meg a telepítést,
 • a gazdaság teljes területén be kell tartani a HMKÁ előírásait,
 • az átalakított területet a kifizetési kérelem benyújtása előtt legelő művelési ágúra kell módosítani az ingatlan-nyilvántartásban.

 

Legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második év május 15-éig el kell végezni a telepítést. Csak a támogatási rendeletben felsorolt fafajok telepíthetők (igazolt származással), tájjellegű gyümölcsfafajták telepítése legfeljebb 50 százalékos elegyarányban végezhető. Hektáronként 100–150 fát lehet ültetni. Gyeptelepítés négy fajból álló fűmagkeverékből lehetséges, amelyből az egyik pillangós.
Tilos a gyep feltörése, a felszíni vizek elvezetése, a gyepek túllegeltetése. A terület a gyeptelepítés utáni második évtől legeltethető és kaszálható. A területen az összes idős, méretes fát meg kell hagyni, kivéve, ha idegenhonos vagy invazív fafajnak minősülnek. n

 

Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!
Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!